Insanity .::. Trapped within the lines of your mind...

Temat: Problemy badań społeczności lokalnych
ja ma takie coś ale nie wiem czy to jest poprawne Cechy społeczności lokalnej miasta 1.uczestnictwo mieszkańców, a szczególnie młodzieży w wielkiej liczbie grup celowych; 2.dominacja więzi rzeczowych w życiu społecznym i powierzchowny charakter relacji międzyludzkich; 3.obniżenie społecznego znaczenia rodziny i zanik tradycyjnych autorytetów (brak społecznych autorytetów osobowych); 4.bezosobowa i nie rygorystyczna kontrola społeczna (dominacja postaw przyzwalających i izolacyjnych); 5.anonimowość życia i ... ruchliwość przestrzenna 9.ogromne zróżnicowanie struktury zawodowej i uwarstwienia społecznego; 10.obserwuje się przestrzenną segregację warstw i klas społecznych;
Źródło: socjologiauni.fora.pl/a/a,316.htmlTemat: teksty do egzaminów
1) P. Berger "Zaproszenie do socjologii" (z tego co rozumiem całą ta książka) 2) E. Bobrowska rozdział: "Pojęcie instytucji społecznej w socjologii" [w:] "Przemiany modelowe instytucji domu kultury" 3) R. Merton rozdziały: "Struktuta społeczna i anomia"; "Przyczynki do teorii grup odniesienia" [w:] "Teoria socjologiczna i struktuta społeczna" 4)H. Blumer "Implikacje socjologiczne myśli G.H Meada" M.Weber " Klasy, stany, partie - podział władzy w obrębie wspólnoty" K. Davies, M. Moore "O niektórych zasadach uwarstwienia" wszystkie w " Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej" Derczyński, Jasińska, Szacki 5)A. Rychard "Społeczeństwo a polityka" [w:] "Socjologia. Problemy podstawowe" Krawczyk, Morawski 6) P. Sztompka "Aktywność człowieka" rozdziały 2,3,4,5,6 oraz "Podziały społeczne" [w:] "Socjologia. Analiza społeczeństwa" (str. 45-147 i 331-387) I to by było na tyle z...
Źródło: animkiuj.fora.pl/a/a,52.html


Temat: Stosunki między wsią a dworem w XIX w.
Rzepniewska "Gospodarstwo folwarczne na Mazowszu 1795 - 1806" - K. Groniowski "Kwestia agrarna w Królestwie Polskim 1871 - 1914" Ewentualnie jeszcze "Społeczeństwo Królestwa Polskiego. Studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej" pod...
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=9277


Temat: Makrostuktury społeczne
-czym jest struktura społeczna(obojętnie czyja definicja) P -4 wymiary struktury społecznej wg Sztompki -5 dylematów wg Domańskiego -co to są struktury wielkie,małe wg Rybickiego -typy struktury wg Rybickiego -zasady wyróżniające makrostruktury ... -klasy posiadania,zarobkowe,społeczne -porównanie Webera i Marka(klasy) -działania klas -czym są stany (należy wspomnieć o szacunku społecznym ) P -typy stanów -3 sposoby rozumienia klas wg Marksa w reinterpretacji jakiegoś gostka na R... -społeczeństwo klasowe:model biegunowy i schemat rozwiniętej struktury klasowej -co to jest kasta(dżati,warna) -7 cech kasty -powstawanie kast -podstawowe założenia teorii uwarstwienia wg Davisa i jakiegoś gościa -stratyfikacja -odmiany systemów uwarstwienia-od czego zależą -krytyka teorii uwarstwienia funkcjonalnego i jego dysfunkcjonalność -teorie konfliktowe -Marks i Simmel -funkcjonalna i konfliktowa koncepcja społeczeństwa P -czym są klasy wg Dahrendorfa -czym są warstwy wg Dahrendorfa -co...
Źródło: 08socjologiaogolna11.fora.pl/a/a,212.html


Temat: Tematy na kole ze struktur
był: 1. formy letymizjacji Webera 2. typy procesów społecznych 3. uwarstwienie wg funkcjonalizmu (merton?) 4. jak powstały ruchy społeczne? (tu chozi chyba o "tematy") 5.
Źródło: socjo05.fora.pl/a/a,240.html


Temat: Współczesne teorie...
Zagadnienia obowiązujące do przedmiotu: Współczesne teorie socjologiczne a teorie komunikacji społecznej i badań rynkowych. Problematyka: I. Konstruowanie teorii naukowych – definicje, elementy składowe, rodzaje pytań. Pluralizm teoretyczny w socjologii – typologia ... i typy indywidualnego przystosowania K. Davis i W. Moore – teoria uwarstwienia. Perspektywa funkcjonalna Hirokawy i Gourana. Teorie systemowe: P. Watzlawick – podejście systemowo-pragmatyczne. K. Weick – teoria systemów informacyjnych. 2.Teorie konfliktu. Konflikt według R. Dahrendorfa i L. A. Cosera. Koncepcje Szkoły Frankfurckiej. Badania kulturowe S.Halla. Teoria punktu widzenia Harding i Wood. Teoria zagłuszanej grupy Kramarae. 3.Teorie wymiany społecznej. Utylitaryzm, funkcjonalizm i ... społecznej Altmana i Taylora. Teorie zasobów. Teoria równości J. S. Adamsa. Teorie zysku i straty. 4.Symboliczny interakcjonizm. [Umysł, jaźń, społeczeństwo. Stadia rozwoju jaźni. Teoria roli.] Fenomenologia. [Intersubiektywność, wiedza potoczna, przekładalność perspektyw, społeczne tworzenie rzeczywistości.] Etnometodologia. [Główne metody interakcyjne, działanie zwrotne a interakcja.] Teoria interakcji Balesa. Wymiary oceniania i twierdzenia teorii procesów grupowych. Teoria etykietowania i typologia zachowań dewiacyjnych H. Beckera. Perspektywa dramaturgiczna E.Goffmana. Teoria świadomości- skryptów. Teorie autoprezentacji. III. Inne wybrane współczesne teorie a konteksty socjologii, komunikacji i rynku. Teorie społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo nowoczesne i ponowoczesne. A. Giddens (doświadczenie zapośredniczone, czysta relacja, narcyzm kulturowy, polityka emancypacji) U. Beck (ponowoczesne ryzyko) A. Inkeles (osobowość nowoczesna) Teorie społeczeństwa konsumpcyjnego – G. Ritzer – makdonaldyzacja społeczeństw. Teorie różnic i nierówności płciowych. Teoria queer jako przykład „teorii ponowoczesnej” Do egzaminu obowiązuje znajomość powyższych zagadnień, z których każde omawiane będzie na wykładach. Douczać się można z: J.Turner, Struktura teorii socjologicznej E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej.
Źródło: bibaintegracyjna.fora.pl/a/a,171.html


Temat: WSPÓŁ.TEORIE SOCJOLOGICZNE- DO EGZAMINU (DR.D.MAJKA-ROSTEK)
A. Cosera. Koncepcje Szkoły Frankfurckiej. Badania kulturowe S.Halla. Teoria punktu widzenia Harding i Wood. Teoria zagłuszanej grupy Kramarae. 3. Teorie wymiany społecznej. Utylitaryzm, funkcjonalizm i behawioryzm jako korzenie teorii wymiany. Teorie G. Homansa i P. Blaua. Zasada wzajemności u podłoża współczesnych teorii wymiany: koncepcje A. W. Gouldnera i C. Levi-Straussa. Wymiana transakcyjna E. Berne’a. Teoria penetracji społecznej Altmana i Taylora. Teorie zasobów. Teoria równości J. S. Adamsa. Teorie zysku i straty. 4. Symboliczny interakcjonizm. [Umysł, jaźń, społeczeństwo. Stadia rozwoju jaźni. Teoria roli.] Fenomenologia. [Intersubiektywność, wiedza potoczna, przekładalność perspektyw, społeczne tworzenie rzeczywistości.] Etnometodologia. [Główne metody interakcyjne, ... Teorie społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo nowoczesne i ponowoczesne. A. Giddens (doświadczenie zapośredniczone, czysta relacja, narcyzm kulturowy, polityka emancypacji) U. Beck (ponowoczesne ryzyko) A. Inkeles (osobowość nowoczesna) Teorie społeczeństwa konsumpcyjnego – G. Ritzer ... się można m.in. z: E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, J. Turner, Struktura teorii socjologicznej I. Krzemiński, Co się dzieje między ludźmi
Źródło: bibaintegracyjna.fora.pl/a/a,258.html


Temat: Lista lektur do egzaminu
pt. Z zagadnień psychologii społecznej, PWN, Warszawa 1966, rozdz. 1-4 oraz rozdz. Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny Stanisław Ossowski, Dzieła, t. 5 pt. Struktura klasowa w społecznej świadomości, rozdz. 1 – 5 ... Ameryce, Warszawa 1976, cz. 2, rozdz. 1 – 7, s. 335 – 353; wydanie z 1996 roku, t.2, rozdz. 1-7, s.103-130 Melvin M. Tumin, O niektórych zasadach uwarstwienia: analiza krytyczna, [w]:...
Źródło: isns.uw.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=1382


Temat: zbiorowości
Zbiorowości Zbiór społeczny- zaliczone do niej osoby przez obserwatora zewn. ze względu na wspólną cechę Kategoria społeczna- zaliczone do niej osoby przez obserwatora zewn. ze względu na wspólną cechę istotną społecznie Gł. Kategorie społeczne : ze względu na wiek, płeć, wykształcenie, zawód – istotne społecznie z różnych względów, warunkują sposób życia Wiążą się z dyskryminacją Grupa społeczna wiele form społecznych, tj. rodzina, studenci UMK, mieszkańcy terytorium Polski, firma. Cechy: • członkowie(określeni)- co najmniej 3 osoby; kontrola społeczna (normy społeczne, sankcje), • zasada odrębności • zasada przynależności (związana z poczuciem przynależności) • ośrodki skupienia (wszystko, co należy do do gr. materialne i niematerialne),np. państwo- terytorium i symbole-godło,hymn,tradycje,język • Więź społeczna- interakcje • Instytucja zarządzająca • Kontrola społeczna  Cele: cele grupowe są nadrzędne wobec celów ... informacji - struktura awansu -struktura socjometryczna, wyst. w małych gr. społecznych (lubienia się i nielubienia), gdzie możliwe są bezpośrednie kontakty, str. nieformalna Gwiazda socjometryczna- mająca duży wpływ na grupę, najbardziej „lubiana” ... : uhierarchizowanie pewnych grup sp. + zarządzanie = uwarstwienie społeczne 1. str. przypisana- w jakiej warstw. Społ. się ktoś urodził 2. str. osiągana- pozycja, miejsce człowieka; zawód i funkcja zawodowa status...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6817


Temat: Sprawdzian
jest woluntaryzm, który uznaje wolę jednostek i zbiorowości za jedyne źródło wszelkich zjawisk społecznych. Społeczeństwo zbudowane z elementów (grup społecznych), które same mają swój kształt i spełniają określone funkcje, nazywane jest społeczeństwem morficznym (gr. morfe - kształt). Jego przeciwieństwem jest społeczeństwo amorficzne - względnie jednolite, pozbawione struktury, lub mające strukturę cząstkową. W socjologii strukturę społeczną określa się jako zbiór elementów, z których składa się społeczeństwo, oraz układ zależności między nimi. Struktura społeczna jest układem złożonym. Wyróżnia się w jej obrębie mikrostrukturę i makrostrukturę. Mikrostruktura jest układem pozycji i ról społecznych jednostek w ramach grup społecznych oraz małych grup wchodzących w skład większych zbiorowości (przykłady:wspólnoty rodzinne, społeczności lokalne, kręgi rówieśnicze przyjacielskie). Makrostruktura jest układem klas i warstw społecznych, grup społeczno-zawodowych, wielkich społeczności terytorialnych. Jest właściwością społeczeństwa globalnego, narodu, państwa. Wg. koncepcji funkcjonalnej struktura społeczna jest układem ról społecznych związanych z podziałem i organizacją pracy w skali całego społeczeństwa. Konsensus - dobrowolne porozumienie społeczne, powszechna zgoda. Integracyjna koncepcja społeczeństwa - ujmuje ona strukturę społeczną jako system utrzymywany w równowadze oraz harmonii przez ustalone i powtarzające się procesy. Opozycyjny charakter wobec tej teorii społeczeństwa ma konfliktowa teoria społeczeństwa, która przeciwstawia równowadze i stabilności społeczeństwa jego chwiejność i ciągłe zmiany: integracji - konflikty; koordynacji - dezintegrację; wspólnie uznanym wartościom - rozbieżne interesy; konsensusowi - przymus. Jest ona podstawą dychotomicznego ujęcia struktury społecznej (podział dwuczłonowy). W dychotomicznym ujęciu struktury społecznej dokonuje się dwuczłonowego, biegunowego podziału społeczeństwa na przeciwstawne grupy(uprzywilejowani i upośledzeni, posiadający i nieposiadający, pracujący i niepracujący, bogaci i biedni, rządzący i rządzeni). ... społecznego:wykształcenia, dochodów, majątku, władzy, prestiżu. Grupy o tym samym bądź zbliżonym stopniu natężenia określonej cechy lub cech stanowią warstwę społeczną. Warstwy są więc rozmieszczone pionowo - jedna nad drugą. Razem tworzą system stratyfikacji społecznej nazywany też systemem uwarstwienia społecznego. Klasami społecznymi są nazywane podstawowe grupy w społeczeństwie. Klasy społeczne różnią sie między sobą rolą i pozycją ekonomiczną. W społeczeństwie kapitalistycznym występuje obiektywna sprzeczność interesów dwóch klas podstawowych - kapitalistów i robotników. Przedstawione w ogólnym zarysie różne koncepcje klas społecznych opierają się na wspólnych założeniach teoretycznych: - klasy jako podstawowe grupy w strukturze społecznej są następstwem podziałów ekonomicznych społeczeństwa: własności, pracy i dóbr. -przynależność do klasy społecznej ma względnie trwały charakter, -położenie klasowe jest źródłem wspólnoty interesów klasowych, -przeciwstawne położenie klas biegunowych jest źródłem konfliktów między nimi. Max Weber - socjolog, historyk, ekonomista niemiecki. Posługiwał się pojęciem klas społecznych opartym na kryteriach ekonomicznych. Według współczesnego filozofa społecznego Chaima Perelmana można wyodrębnić 5 najczęściej występujących koncepcji sprawiedliwości: ... kategorii społecznej, zasada ta nie jest jednak powszechna - dzieli ludzi na grupy, które mają być traktowane w odmienny sposób. Dyskryminacja ze względu na rasę, płeć, religię. Ruchliwość społeczna oznacza przechodzenie jednostek lub grup z jednego miejsca struktury społecznej w inne. Źródłem ruchliwości społecznej są przekształcenia struktury społecznej, zwłaszcza zmiany w społecznym podziale pracy, liczbie i rodzajach miejsc pracy oraz strukturze zatrudnienia. Społeczeństwa, w których zjawisko ruchliwości nie występuje nazywają się społeczeństwami zamkniętymi. Natomiast społeczeństwa, w których ruchliwość społeczna ma szeroki zasięg, określane są mianem społeczeństw otwartych. Grzesiek - skończyłem pisać na 45...
Źródło: matinfo1d.fora.pl/a/a,732.html